Saturday, September 30, 2006

shy


shy, originally uploaded by niznoz.

Friday, September 29, 2006

duly ignored


duly ignored, originally uploaded by niznoz.

Tuesday, September 26, 2006

cafe


cafe, originally uploaded by niznoz.

Monday, September 25, 2006

pink flag


pink flag, originally uploaded by niznoz.

Saturday, September 23, 2006

ATM


ATM, originally uploaded by niznoz.

Wednesday, September 20, 2006

celso tribecca


celso tribecca, originally uploaded by niznoz.

Tuesday, September 19, 2006

theatre door


theatre door, originally uploaded by niznoz.

Monday, September 18, 2006

2 - 4 spring street


2 - 4 spring street, originally uploaded by niznoz.

Sunday, September 17, 2006

swung


swung, originally uploaded by niznoz.

Thursday, September 07, 2006

Learn French


Learn French, originally uploaded by niznoz.

Wednesday, September 06, 2006

rivets-graffiti


rivets-graffiti, originally uploaded by niznoz.

Tuesday, September 05, 2006

spumoni


spumoni, originally uploaded by niznoz.